آموزش مقاله نویسی - display-page

گروه مشاوره

آموزش مقاله نویسی


    باسمه تعالی انجمن علمی مشاوره دانشگاه رازی دانشکده علوم اجتماعی   در تاریخ 10/09/1397 کارگاه آموزش مقاله نویسی به مدت 3 ساعت با تدریس جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد

 

 

باسمه تعالی

انجمن علمی مشاوره

دانشگاه رازی

دانشکده علوم اجتماعی

 

در تاریخ 10/09/1397 کارگاه آموزش مقاله نویسی به مدت 3 ساعت با تدریس جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان توسط انجمن علمی مشاوره برگزار شد