بازدید از سرای سالمندان


بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره از سرای سالمندان(طبق سرفصل درس مشاوره با سالمندان) در تاریخ 98/9/3 از ساعت 10الی 12 به همراه اساتید محترم گروه.

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره از سرای سالمندان(طبق سرفصل درس مشاوره با سالمندان) در تاریخ 98/9/3 از ساعت 10الی 12 به همراه اساتید محترم گروه.