بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی

بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی


بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی

بازدید انجمن علمی دانشجویان گروه مشاوره از بیمارستان فارابی در تاریخ ۱۴ آذرماه برگزار شد، در این بازدید که با همراهی اساتید گروه صورت پذیرفت دانشجویان با بخش های مختلف بیمارستان ، شرایط کاری پرسنل ، بخش بیماران زن و شرایط و‌خدمات قابل ارایه روان پزشکی و مشاوره ای ، جلسات گروه درمانی و ....آشنا شدند.