نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی

برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی


 

انجمن علمی سیاسی برگزار میکد:
 
کارگاه آموزشی در زمینه  جستجو مقاله معتبر در تحقیقات علمی در حضور دکتر زارع و 35 دانشجو برگزار شد. در این جلسه، دکتر زارع دانش آموزان را در مورد اینکه چگونه منابع را در سایت ماگ ایران جستجو کنند ،صحبت شد، و به دلیل پذیرش گسترده دانشجویان، هفته آینده جلسه دوم این کارگاه را در ارتباط با جستجوی منابع معتبر انگلیسی برگزار میکنند.
 
زمان: 1397/3/1
محل : سایت دانشکده علوم اجتماعی