برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مهارت جستجو مقاله توسط انجمن علمی علوم سیاسی

 

انجمن علمی سیاسی برگزار میکد:
 
کارگاه آموزشی در زمینه  جستجو مقاله معتبر در تحقیقات علمی در حضور دکتر زارع و 35 دانشجو برگزار شد. در این جلسه، دکتر زارع دانش آموزان را در مورد اینکه چگونه منابع را در سایت ماگ ایران جستجو کنند ،صحبت شد، و به دلیل پذیرش گسترده دانشجویان، هفته آینده جلسه دوم این کارگاه را در ارتباط با جستجوی منابع معتبر انگلیسی برگزار میکنند.
 
زمان: 1397/3/1
محل : سایت دانشکده علوم اجتماعی