نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه( نقش ارزش های فرهنگی ایرانی در معیارهای همسر گزینی و کاربرد آن در مشاوره پیش از ازدواج)

برگزاری کارگاه( نقش ارزش های فرهنگی ایرانی در معیارهای همسر گزینی و کاربرد آن در مشاوره پیش از ازدواج)


انجمن علمی روانشناسی سلامت
برگزار کرد:
برگزاری کارگاه( نقش ارزش های فرهنگی ایرانی در معیارهای همسر گزینی و کاربرد آن در مشاوره پیش از ازدواج)
در این جلسه که با حضور دکتر حسن شاهی و جمعی از دانشجویان رشته های مختلف به ویژه روانشناسی و مشاوره برگزار شد ، دکتر شاهی در ابتدای جلسه ضمن تعریفی از فرهنگ با عنوان مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اعتقادات، رفتارها و آداب و رسوم ،و توضیح مختصری از هر یک از مولفه های فرهنگ زمینه را برای ورود به بحث اصلی کارگاه (نقش ارزش های فرهنگی ایرانی در معیارهای همسر گزینی و کاربرد آن در مشاوره پیش از ازدواج ) فراهم کرده و با ورود به بحث اصلی به ارزش های ازدواج هم چون: ارزش های به هم پیوستار، ارزش های من مستقل در دو بعد عاطفی و عقلانی، سلسله مراتب نگری در برابر ، برابر نگری، خود پیروی در برابر محاط شدگی یا جمع پیروی را مطرح کرده که هر یک به عنوان مولفه ای مهم در انتخاب همسر می باشد که لازم است در مشاوره های قبل از ازدواج حتما مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل ذکر این که برای شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی آموزش صادر خواهد شد.
زمان: 1397/3/13 ساعت 14:30 تا 18:30
مکان: سالن حکمت دانشکده علوم اجتماعی