نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید حکم آقای دکتر سیاوش قلی پور بعنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

تمدید حکم آقای دکتر سیاوش قلی پور بعنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی


دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی آقای دکتر سیاوش قلی پور عضو محترم هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی را به مدت یکسال دیگر بعنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ابقاءکرد.