نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید حکم آقای دکتر فرهاد دانشنیا بعنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

تمدید حکم آقای دکتر فرهاد دانشنیا بعنوان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی


دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی، آقای دکتر فرهاد دانش نیا، را  به مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده  علوم اجتماعی و تربیتی،ابقاء نمود.