نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع دانشجو پری شکری کاکاوندی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

جلسه دفاع دانشجو پری شکری کاکاوندی دانشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی


 جلسه دفاع دانشجو پری شکری کاکاوندی دانشجویی کارشناسی ارشد  رشته جامعه شناسی

جلسه دفاع دانشجو پری شکری کاکاوندی دانشجویی کارشناسی ارشد  رشته جامعه شناسی

 

تاریخ دفاع از پایان نامه 1399/11/29روز چهار شنبه ساعت13تا14/30

 

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین نوع نظام ارزشی افراد با مصرف کالا فرهنگی در شهر کرمانشاه .

 

 

استاد راهنما : دکتروکیل احمدی استادیار  عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

استاد مشاوره : دکتر جلیل کریمی  استادیار عضو هیت عملی  گروه جامعه شناسی

 

داور داخل گروه: دکتر محمد علی فرهادی استاد یار عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

            داور خارج از گروه:  دکتر علیمرادی  استادیار عضو هیت علمی دانشگاه آزاد

 

 

نماینده تحصیلات تکملیی : دکترخدا مراد مومنی   دانشیار  عضو هیت علمی گروه مشاوره  وراهنمایی

 

  لینک دفاع :      http://vc4.razi.ac.ir/rk35bt4t2vyr/