نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع هادی عظیمی انشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

جلسه دفاع هادی عظیمی انشجویی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی


 

جلسه دفاع هادی عظیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

 

تاریخ دفاع از پایان نامه 1400/4/29 روزسه شنبه ساعت10الی12

 

عنوان پایان نامه : گفتمان‌کاوی انتقادی داستان‌های بختیار علی

 

 

استاد راهنما : دکترجلیل کریمی دانشیار  عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

استاد مشاوره : دکتر محمد علی فرهادی استاد یار   عضو  هیت عملی گروه جامعه شناسی  

 

داور داخل گروه: دکترسیاوش قلی پور دانشیار عضو هیت علمی گروه جامعه شناسی

 

داور خارج از گروه:  دکتر علیرضا قاسمی  استادیار عضو هیت علمی دانشگاه آزاد

 

 

نماینده تحصیلات تکملیی :  دکتر    محمد سجاد صیدی استاد یار عضو هیت علمی گروه مشاوره وراهنمایی  

 

    لینک دفاع:                         http://vc4.razi.ac.ir/rx1ii2bi1m40