درخواست کمیسیون موارد خاص


به آگاهی دانشجویان گرامی می‌رساند از این پس جهت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص، افزون بر روال کنونی( مراجعه به آموزش دانشکده و دریافت فرم 170 سامانه گلستان)، لازم است درخواست در سامانه وزارتی سجاد نیز ثبت گردد.بدین منظور لازم است دانشجویان گرامی با مراجعه به نشانی ذیل،ابتدا در سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت کد رهگیری، درخواست خود را در آن سامانه ثبت نمایند: آدرس:Https://portal.saorg.ir

به آگاهی دانشجویان گرامی می‌رساند از این پس جهت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص، افزون بر روال کنونی( مراجعه به آموزش دانشکده و دریافت فرم 170 سامانه گلستان)، لازم است درخواست در سامانه وزارتی سجاد نیز ثبت گردد.بدین منظور لازم است دانشجویان گرامی با مراجعه به نشانی ذیل،ابتدا در سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت کد رهگیری، درخواست خود را در آن سامانه ثبت نمایند:

آدرس:Https://portal.saorg.ir