نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی اردوان حریری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری

دفاع مجازی اردوان حریری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، آقای اردوان حریری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش فناوری دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 28 بهمن‌ماه سال 1399 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 آقای اردوان حریری پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان « واکاوی مولفه‌های دانش‌آفرینی و تاثیر آن بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه جامع علمی کاربردی » با راهنمایی دکتر نادر نادری (استاد راهنما)، دکتر  سلیمان شفیعی (استاد مشاور) و با نمره 25/19 به  انجام رساند.

 دکتر محمدجواد جمشیدی به عنوان داور خارجی، دکتر بیژن رضایی به عنوان داور داخلی و همچنین دکتر محسن گل‌محمدیان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

هدف این پژوهش سنجش مؤلفه‌های دانش‌آفرینی، تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم هریک از آن‌ها بر کارآفرینی دانشگاهی و ارائه یک مدل تجربی کارآفرینی دانشگاهی بود. نوع پژوهش توصیفی و روش آن پیمایشی است. اعضای جامعه آماری پژوهش شامل 134 نفر از کارشناسان حوزه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 98 نفر تعیین شد که 89 نفر (90 درصد) آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل دو قسمت بود. بخش نخست شامل 26 گویه از پرسشنامه استاندارد دانش‌آفرینی نوناکا و تاکوچی (1995) در خصوص دانش‌آفرینی بود. بخش دوم پرسشنامه شامل 18 گویه، برگرفته از پژوهش‌های اسکات شین (2004) مربوط به کارآفرینی دانشگاهی بود. روایی صوری هر دو پرسشنامه با اندکی اصلاحات به تائید 15 نفر از کارشناسان مسئول شاغل در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی (از اعضای نمونه) رسید. به‌منظور تأمین روایی محتوایی پرسشنامه‌ها، نظر 10 تن از نخبگان حوزه کارآفرینی شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی و مدرسان و کارشناسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خصوص پرسشنامه دریافت شد و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی، پرسشنامه نهایی برای گردآوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه پیش‌آزمون برگزار شد و پرسشنامه در اختیار 30 نفر از اعضای نمونه قرار گرفت. با توجه به میزان آلفای کرونباخ، مقدار پایایی پرسشنامه نوناکا و تاکوچی 94 درصد و مقدار پایایی پرسشنامه محقق‌ساخته 95 درصد تعیین شد. چندین آزمون آماری شامل آلفای کرونباخ، تی تک متغیره، رگرسیون خطی چندمتغیره، آنووا، رگرسیون گام‌به‌گام و مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) برای آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. آزمون‌های آماری نشان داد که از میان مؤلفه‌های دانش‌آفرینی، «درونی‌سازی» با مقدار 74/0 بیشترین اثر مستقیم را بر کارآفرینی دانشگاهی داشته و مؤلفه‌های «اجتماعی‌سازی»، «برونی‌سازی» و «ترکیب» اثر مستقیمی بر کارآفرینی دانشگاهی نداشته‌اند. همچنین آزمون اثرات غیرمستقیم نشان داد مؤلفه‌های ترکیب و برونی‌سازی با مجموع اثر کل 87/0 و اجتماعی‌سازی نیز با اثر کل 59/0 بر کارآفرینی دانشگاهی به‌صورت غیرمستقیم اثرگذارند. از یافته‌های پژوهش چنین نتیجه‌گیری می‌شود که دانش‌آفرینی بر کارآفرینی دانشگاهی اثرگذار است بنابراین دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به‌منظور تحقق رسالت خود در پیشبرد و گسترش کارآفرینی دانشگاهی باید عوامل درونی‌سازی دانش را بسط و توسعه دهد و عوامل اجتماعی‌سازی، برونی‌سازی و ترکیب دانش را تقویت نماید.