نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی معصومه سنگ سفیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

دفاع مجازی معصومه سنگ سفیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، معصومه سنگ سفیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی 27/ 11 / 1399 از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

 

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

 

خانم معصومه سنگ سفیدی  پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «بررسی ظرفیت‌های اینترنت اشیاء در افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود بهره‌وری در استان کرمانشاه (با تأکید بر بخش خدمات)» با راهنمایی دکتر جمال فتح اللهی (استاد راهنما)، دکتر سید محمد باقر نجفی و دکتر امیر رجب زاده (استاد مشاور) و با نمره 05/19 به  انجام رساند.

 

دکتر یوسف محمدی فر به عنوان داور خارجی، دکترکیومرث سهیلی عنوان داور داخلی و همچنین دکتر مهدی حسین پوری به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش میزان بهره‌وری همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور ایران می‌باشد و استان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، بررسی عوامل مؤثر در افزایش فرصت‌های شغلی و میزان بهره‌وری، اولین گام در تلاش برای دستیابی به این اهداف است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش بررسی ظرفیت‌های اینترنت اشیاء در افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود بهره‌وری می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ گردآوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه آماری، خبرگان در حوزه اقتصاد، کامپیوتر و کارآفرینی می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه با سؤالات باز و بسته بوده و داده‌ها از 28 نفر جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم‌افزار spss انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌های مرکزی (میانگین و مد)، پراکندگی (انحراف معیار و واریانس)، جداول و نمودارهای فراوانی و فراوانی تجمعی استفاده شد و در سطح آمار استنباطی از پایایی و روایی پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد  که اعداد این ضریب در سؤال اول 0.812، در سؤال دوم 0.915، در سؤال سوم 0.806 و در سؤال چهارم 0.907 بدست آمد و پایایی در تمام سؤالات مورد تأیید قرار گرفت. جهت سنجش روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شد که متوسط اعداد این نسبت در سؤال اول 0.7 ، در سوال دوم 0.6، در سوال سوم 0.5 و در سؤال چهارم 0.7 بدست آمد و روایی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اطلاعات بدست آمده نتایج حاکی از  اتفاق نظر خبرگان داشت. با انجام تحلیل آماری بر روی نتایج جمع‌آوری شده، مشخص گردید که اینترنت اشیاء به واسطه قابلیت‌ها و مزیت‌هایی که دارد در بهبود بهره‌وری مؤثر می‌باشد.کابرد آن در حوزه‌های گوناگون نیز در افزایش فرصت‌های شغلی تأثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی : اینترنت اشیاء، فرصت‌های شغلی، بهره‌وری، کرمانشاه