نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی مدل بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد

دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی مدل بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد


دفاع مجازی پایان‌نامه دکتری با موضوع طراحی مدل بازاحیای بنگاههای صنعتی راکد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، صبا امیری دانشجوی رشته کارآفرینی در دانشکده اقتصاد و کارآفرینی مردادماه ۱۳۹۹ از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

این جلسه به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی و در بستر سامانه LMS در سطح مطلوب برگزار شد.

صبا امیری رساله دکترای خود را با عنوان « طراحی مدل بازاحیای بنگاههای صنعتی راکد » با راهنمایی دکتر نادر نادری (استاد راهنما)، دکتر یوسف محمدیفر و دکتر بیژن رضایی (استاد مشاور) و با نمره کامل و عالی به  انجام رساند.

دکتر محمدرضا حمیدیزاده و دکتر علی داوری به عنوان داور خارجی، دکتر مهدی حسین پور و دکتر محمدجواد جمشیدی به عنوان داور داخلی و همچنین دکتر فرزاد رستمی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه حضور داشتند.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد در استان کرمانشاه انجام گرفت؛ در گام نخست، چالش‌های بنگاه‌های صنعتی راکد شناسایی و طبقه‌بندی شدند و مدل رکود بنگاه‌های صنعتی طراحی گردید. پس از آن، آزمون مدل جهت تأیید افراد کلیدی مطلع و اعتبارسنجی مدل صورت پذیرفت. در گام سوم، چالش‌های شناسایی شده، اولویت‌بندی شدند. در چهارمین گام، بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد در قالب یک مدل پارادایمی ارائه گردید. سپس، این مدل اعتبارسنجی و آزمون شد. در گام ششم، مدل پارادایمی ترکیبی رکود و  بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد ارائه گردید. در نهایت در گام آخر، مدل فرایندی بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد در دو سطح؛ کلان و بنگاه طراحی شد.

روش‌شناسی پژوهش: در بخش‌های کیفی از روش نظریه‌ داده‌بنیاد و تحلیل نظام‌مند استراوس و کوربین و در بخش‌های کمّی برای تأیید مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری و برای اولویت‌بندی چالش‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. گردآوری داده‌ها در دو بخش کیفی به کمک روش‌های نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی با 31 نفر از مدیران بنگاه‌های صنعتی، اساتید دانشگاه، مسئولین دولتی و خبرگان بخش خصوصی از طریق مصاحبه عمیق در استان کرمانشاه انجام شد. در بخش‌های کمّی نیز از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت، استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی توسط نرم‌افزارهای Pls Smart و Expert Choice انجام شد.

یافته‌ها: مدل رکود بنگاه‌های صنعتی متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی، مداخله‌گر و زمینه‌ای قابل طبقه‌بندی‌ بوده و پیامدهای مختلفی برای آن قابل طرح می‌باشند. براساس اولویت‌بندی، "مشکلات حقوقی و اختلاف شرکا" بالاترین اولویت شرایط علّی؛ "تأمین منابع مالی" بالاترین اولویت شرایط مداخله‌گر؛ "چالش‌های اقتصادی" بالاترین اولویت شرایط زمینه‌ای؛ "چالش‌های ارتباطی در حوزه فروش" بالاترین اولویت راهبردها/ کنش‌ها؛ "بی‌انگیزگی فعالان بنگاه‌های صنعتی" بالاترین اولویت پیامدهای کلان؛ و "تشدیداختلاف بین شرکای کلیدی" بالاترین اولویت پیامدهای بنگاه هستند.

نتیجه‌گیری: در مدل بازاحیا 467 کد، 155 مفهوم و 42 زیرمقوله شناسایی شد؛ که در آن «بازاحیای بنگاه‌های صنعتی راکد» به‌عنوان پدیده محوری متأثر از شرایط علّی پژوهش انتخاب شد. شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر به همراه پدیده محوری راهبردها را شکل دادند و پیامدهایی مانند بهبود شاخص‌های عملکردی، حفظ و جذب نیروی انسانی توانمند، افزایش نرخ بازده دارایی‌ها، افزایش ارزش ویژه برند و دارایی‌های بنگاه به همراه تثبیت وضعیت مالی شناسایی گردید.

کلید واژه‌ها:‌ عارضه‌یابی، چالش‌، بنگاه صنعتی، راکد، مدل بازاحیا، عوامل رکود، بنگاه احیا شده.