نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر صالح رحیمی پژوهشگر برتر گروه علم اطلاع و دانش شناسی

دکتر صالح رحیمی پژوهشگر برتر گروه علم اطلاع و دانش شناسی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر صالح رحیمی به عنوان پژوهشگر برتر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی معرفی شد.