نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر نادر نادری پژوهشگر برتر گروه مدیریت و کارآفرینی

دکتر نادر نادری پژوهشگر برتر گروه مدیریت و کارآفرینی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر نادر نادری پژوهشگر برتر گروه مدیریت و کارآفرینی معرفی شد.