نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر هاشم جبرائیلی پژوهشگر برتر جوان دانشکده

دکتر هاشم جبرائیلی پژوهشگر برتر جوان دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر هاشم جبرائیلی پژوهشگر برتر جوان دانشکده معرفی شد.