نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر کیومرث سهیلی پژوهشگر برتر گروه اقتصاد

دکتر کیومرث سهیلی پژوهشگر برتر گروه اقتصاد


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر کیومرث سهیلی به عنوان پژوهشگر برتر گروه اقتصاد معرفی شد.