نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار کارآفرینی دانشگاهی

سمینار کارآفرینی دانشگاهی


سمینار کارآفرینی دانشگاهی

سخنرانان:
دکتر بیژن رضایی
دکتر محمد رسول الماسی فرد

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ساعت ۱۲_۱۰
سالن حکمت دانشکده علوم اجتماعی