نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عید غدیر عید الله اکبر

عید غدیر عید الله اکبر


 

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی                    بابی انت و امّی

گوییا هیچ نه همّی به دلم بوده، نه غمّی                       بابی انت و امّی

تو که از مرگ و حیات، این همه فخری و مباهات               علی ای قبله حاجات

گویی آن دزد شقی تیغ نیالوده به سمّی                        بابی انت و امّی

گویی آن فاجعه ی دشت بلا هیچ نبوده است                  درِ این غم نگشوده است

سینه ی هیچ شهیدی نخراشیده به سمّی                    بابی انت و امّی

حق اگر جلوه ی با وجه أتَمّ کرده در انسان                    کان نه سهل است و نه آسان

به خود حق که تو آن جلوه ی با وجه أتَمّی                     بابی انت و امّی

منکِر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل                           کر و کور است و عزازیل

با کر و کور چه عیدی و چه غدیریّ و چه خُمّی                بابی انت و امّی

در تولا هم اگر سهو ولایت!چه سفاهت                         اُف بر این شَمّ فقاهت

بی ولای علی و آل، چه فقهی و چه شمّی!                  بابی انت و امّی

تو کم و کیف جهانیّ و به کمبود تو دنیا                          از ثَری تا به ثریّا

شَر و شور است و دگر هیچ نه کیفیّ و نه کمّی             بابی انت و امّی

آدمی جامع جمعیت و موجود أتَمّ است                         گر به معنای أعَمّ است

تو بِهین مظهر انسان و به معنای أعمّی                        بابی انت و امّی

چون بود آدم کامل غرض از خلقت عالم                          پس به ذریه آدم

جز شما مهدِ نبوت نبُوَد چیز مهمی                              بابی انت و امّی

عاشق توست که مستوجب مدح است و معظّم             منکرت مستحق ذَم

وز تو بیگانه نیرزد نه به مدحی و نه ذمّی                      بابی انت و امّی

بی تو ای شیر خدا سبحه و دستار مسلمان                 شده بازیچه ی شیطان

این چه بوزینه که سرها همه را بسته به ذمّی              بابی انت و امّی

لشکر کفر اگر موج زند در همه دنیا                             همه طوفان همه دریا

چه کند با تو که چون صخره ی صمّا و                          بابی انت و امّی

یا علی خواهمت آن شعشعه ی تیغ زرافشان               هم بدو کفر سرافشان

بایدم این لَمَعان دیده، ندانم به چه لِمّی                    بابی انت و امّی