فرم تحصیلات تکمیلی

فرم تحصیلات تکمیلی
 

1 فرم چکیده پایان نامه دریافت فایل
2 گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت فایل
3 فرم صورتجلسۀ دفاع از پیشنهاده (پروپوزال) دریافت فایل
4 آیین نامه، کاربرگ و فرم های فرصت مطالعاتی دریافت فایل
5 فرم ثبت ایرانداک دریافت فایل
6 فرم شمارۀ 8 دریافت فایل
7 فرم درخواست پرداخت حق الزّحمۀ داوران دریافت فایل
8 فرم ثبت و توصیف پایان‌نامه(کتابخانۀ ملّی) دریافت فایل
9 کاربرگ حضور در 3 جلسه دفاعیه دریافت فایل
10 فرم تسویه حساب دریافت فایل
11 فرم شمارۀ2(ارسال پایان‌نامه برای اعضای محترم کمیتۀ دفاعیه) دریافت فایل
12 فرم شمارۀ3(درخواست تعیین نماینده جهت جلسۀ دفاع از پایان‌نامه) دریافت فایل
13 فرم شمارۀ7(اظهار نظر نمایندۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسۀ دفاعیه) دریافت فایل
14 فرم تغییر عنوان پایان‌نامه دریافت فایل
15 فرم گزینش دریافت فایل
16 فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی92 و ماقبل word دریافت فایل
17 فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی92 و ماقبل pdf دریافت فایل
18 فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی93 و مابعد word دریافت فایل
19 فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی93 و مابعد pdf دریافت فایل
20 فرم پیشنهاده (پروپوزال) دریافت فایل
21 فرم گزارش ارزشیابی آزمون جامع دریافت فایل
22 فرم تعیین جانشین استاد راهنما دریافت فایل

23

24

25

فرم تحویل پایان‌نامه

فرم مخصوص آزمون پایان ترم سربرگ

کار برگ برگزاری آیین دانش آموختگی

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل