نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی

دکتر سمیه اعظمی

http://soc.razi.ac.ir/~sfattahi

معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

استادیار گروه اقتصاد

پست الکترونیکی:sazami_econ@yahoo.com