معاونت پژوهشی علوم اجتماعی

معاونت پژوهشی علوم اجتماعی


           دکتر علی فلاحتی

   معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی
    دانشیار گروه اقتصاد
   تلفن:38361370-083     
    فکس:38363627-083