نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقطع و گرایش اقتصاد

مقطع و گرایش اقتصاد


کارشناسی: علوم اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد بازرگانی

 

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- اقتصاد انرژی

 

دکتری: علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد سنجی- اقتصاد پولی- اقتصاد بخش عمومی-  توسعه

اقتصادی- اقتصاد شهری و منطقه ای