نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تخصصی با موضوع انسان شناسی سیاسی معاصر از دیدگاه غرب و اسلام

نشست تخصصی با موضوع انسان شناسی سیاسی معاصر از دیدگاه غرب و اسلام


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی نشست تخصصی با عنوان: ( انسان شناسی سیاسی معاصر از دیدگاه غرب و اسلام) در روز چهارشنبه5 /2/1397باهمت انجمن علمی گروه علوم سیاسی درسالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی برگزار گردید.

در ابتدای این نشست با عنایت به موضوع جلسه که بررسی مقایسه ای انسان شناسی سیاسی معاصر در غرب و اسلام بود. دکتر طهماسب علیپوریانی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی با پرسش از چرایی داشتن پشتوانه ای غنی جوامع اسلامی از گزاره های اخلاقی و قدسی و ضعف عملکردی آنان ، صحبت خود را بر این فرض مبتنی نمود که جوامع اسلامی با پیچیده شدن ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود نتوانسته اند این پیچیدگی را در مباحث انسان شناسی ملاحظه کنند و در حال یک ناسازگاری میان ساختارهای اجتماعی از غرب حاضر و یک ناسازگاری میان ساختارهای اقتباسی از غرب و مباحث هستی شناسی و انسان شناسی ادوار گذشته مسلمانان وجود دارد. و باید یک زایش جدی در تفکر دینی و انسان شناسی حاصل شود.

دکتر عباسعلی منصوری عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه رازی با عنایت به موضوع نشست ، صحبت خود را از دیدگاه اسلامی در مورد انسان شناسی مطرح فرمودند . ایشان با بحث از اینکه افراد نیاز به جامعه دارند و جامعه نیاز به قانون و قانونگذار دارد و در نهایت این قانون گذار در جوامع اسلامی و از دیدگاه اسلامی باید پیامبر باشد که حاکمیت از آن خداوند است و این حاکمیت به پیامبر منتقل شده است .

 شایان ذکر است در ادامه نشست ، دکتر جلیل کریمی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی با توجه به تداوم گفتگوها پیرامون انسان شناسی ، ایشان دیدگاه خود را از غرب بیان کردند و به تأثیر جنبه های اقتصادی بر مسائل روزمره زندگی انسان پرداختند. و صحبت خود را از اندیشه های ماتریالیست و ایده آلیسم و بررسی ریشه های شکل گیری آنها و دریافت ما از حقیقت این اندیشه بیان کردند . و در پایان به تشریح نقش فلسفه اسلامی در قبال فلسفه غرب پرداختند.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی