نشست علم سیاست

نشست علم سیاست


سمیناروضعیت علم سیاست درجهان اسلام

   به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، نشست با  قرأت قران وسرودجمهموری اسلامی ایران درساعت 8:30 روز چهارشنبه 95/9/3درسالن شهید علیمحمدی آغازشد.درابتدای این نشست دکتر علیزاده معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه رازی ضمن تآکید برتولیدات علمی وحرکت جامعه دانشگاهی به این سمت از انجمن علمی علوسیاسی بخاطر برگزاری چنین نشست هایی تقدیر وتشکر نمودند؛ سپس آقای دکتر دانش نیا ریاست دانشکده علوم اجتماعی ضمن خیرمقدم به مهمانان ازحضور اساتید وسخنران جلسه تشکرنمودند.      

برپایه این گزارش،دراین نشست آقایان دکترمجید توسلی رکن آبادی عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران؛درموردساختارسیاسی وعلم  سیاست درایران سخنرانی نمودند.

دکترعلی اکبرعلیخانی عضوهیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران؛ وضعیت اندیشه سیاسی وتفکرسیاسی درجهان اسلام را مورد بررسی قرار دادند.                     

دکتر یاسر عبدالزهرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشکده بصره عراق؛وضعیت علم سیاست درعراق امروزبا تأکیدبرفرصت ها وامکانات را بررسی نمودند.

دکترعبدالامیرنبوی عضوهیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وعلوم اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ورئیس انجمن علوم سیاسی ایران؛رشته علوم سیاسی درمصر ونقطه قوت هاوضعف های این مسئله را مورد تجزیه وتحلیل قراردادند.    

دکترمرتضی بحرانی عضو هیأت علمی پژوهشگاه  مطالعات فرهنگی وعلوم اجتماعی وزارت علوم تحقیقات وفناوری؛ پیرامون صورت بندی های سکولاریسم ومطالعات و پژوهش های سیاسی جهان اسلام به ارائه مباحثی پرداختند.              

دکترطهماسب علیپوریانی عضوهیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه ؛ به بحث وتبادل نظر پیرامون روشنفکری دینی وناهم زبانی های بنیادین پرداختند.

دکتر سلمان صادق زاده پژوهشگر مهمان درمرکز مطالعات استراتژیک خاوریانه؛چرخش های پارادایمیک درمعرفت شناسی علوم سیاسی ایران را بررسی نمودند.

آقای مختارنوری دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات نیزدبیرهمایش بودند.

شایان ذکر است، دانشجویان واساتید گروه های مختلف ومسئولین دانشگاه رازی دراین نشست حضور داشتند ودرپایان نشست نیزبه سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

 

 

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی