حمایت مالی پایان نامه

برنامه مصاحبه دکتری سال 1399(دانشکده علوم اجتماعی)
برنامه مصاحبه دکتری سال 1399(دانشکده علوم اجتماعی)

رشته مدیریت و کارآفرینی      

پنجمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی
پنجمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی

به گزارش کارشناس روابط عمومی...

مدیران گروه

رویدادها

کارگاه ها