نقش و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی بعد از وقوع زلزله غرب کشور


نقش و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی بعد از وقوع زلزله غرب کشور به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی ، نشستی تحت عنوان تبیین و تدوین نقش و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی در وضعیت بعد از زلزله غرب کشور در روز سه شنبه 7/9/96 در ساعت 30/12 در سالن تدبیر دانشکده برگزار گردید. برپایه این گزارش در این نشست که با حضور هیات رئیسه دانشکده علوم اجتماعی و اعضای هیات علمی برگزار گردید به بررسی ابعاد پیرامون زلزله از جمله مدیریت و نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان ،بحث امنیت ملی آنها ،ازدست دادن سرمایه اجتماعی وسرمایه مادی وچگونگی ارتباط موثر با آسیب دیدگان و ابعاد روانی فاجعه زلزله بر زندگی شخصی و جمعی انها و سایر مسائل پیرامونی این مساله پرداخته شد.                                                                        روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی

نقش و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی بعد از وقوع زلزله غرب کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی ، نشستی تحت عنوان تبیین و تدوین نقش و عملکرد دانشکده علوم اجتماعی در وضعیت بعد از زلزله غرب کشور در روز سه شنبه 7/9/96 در ساعت 30/12 در سالن تدبیر دانشکده برگزار گردید.

برپایه این گزارش در این نشست که با حضور هیات رئیسه دانشکده علوم اجتماعی و اعضای هیات علمی برگزار گردید به بررسی ابعاد پیرامون زلزله از جمله مدیریت و نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان ،بحث امنیت ملی آنها ،ازدست دادن سرمایه اجتماعی وسرمایه مادی وچگونگی ارتباط موثر با آسیب دیدگان و ابعاد روانی فاجعه زلزله بر زندگی شخصی و جمعی انها و سایر مسائل پیرامونی این مساله پرداخته شد.

                                             

                         روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی