نیازهای انسان دنیای مدرن - display-page

انجمن علمی روانشناسی

نیازهای انسان دنیای مدرن


??گفتگوی علمی با موضوع "نیازهای انسان دنیای مدرن" در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.   ??جلسه گفتگوی علمی با موضوع "نیازهای انسان دنیای مدرن" ۱۰ آذر ماه در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور دکتر محسن طاهری و دانشجویان برگزار شد.   ??به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت، برگزاری این نشست با هدف آشنایی دانشجویان با ویژگی ها و نیازهای انسان دنیای مدرن و شناخت بهتر خود انجام شد.   ??در این جلسه ضمن بیان تاریخچه و توضیحاتی پیرامون عصر مدرنیته، مهمترین ویژگی های انسان مدرن از جمله عقلانیت، فرهنگ مادی و دنیایی، سنت گریزی و... توسط دکتر طاهری و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.       
??گفتگوی علمی با موضوع "نیازهای انسان دنیای مدرن" در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.
 
??جلسه گفتگوی علمی با موضوع "نیازهای انسان دنیای مدرن" ۱۰ آذر ماه در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور دکتر محسن طاهری و دانشجویان برگزار شد.
 
??به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت، برگزاری این نشست با هدف آشنایی دانشجویان با ویژگی ها و نیازهای انسان دنیای مدرن و شناخت بهتر خود انجام شد.
 
??در این جلسه ضمن بیان تاریخچه و توضیحاتی پیرامون عصر مدرنیته، مهمترین ویژگی های انسان مدرن از جمله عقلانیت، فرهنگ مادی و دنیایی، سنت گریزی و... توسط دکتر طاهری و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.