هفته دولت و مراسم روز کارمند


  به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند مراسمی به همین مناسبت با حضور همکاران در دانشکده علوم اجتماعی در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید.

 

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند مراسمی به همین مناسبت با حضور همکاران در دانشکده علوم اجتماعی در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید.