نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری


 

 

ارتباطات اجتماعیِ کلانشهر کرمانشاه در کلیه سطوح کلان، میانه و خرد سامان ندارد. این نابسامانی در سطح کلان به ارتباط مخدوش شهر با شهرهای پیرامون در داخل و خارج از کشور به ویژه  و دیگر شهرهای کشورهای همسایه نظیر عراق و ترکیه و ... تجلی یافته است.. ارتباط بین شهری در هم افزایی و تشریک مساعی شهرها نقش موءثری دارد. آنها می¬توانند تجربیات و دانش خود را به یکدیگر منتقل کنند. این مهم هم اکنون در کلانشهر کرمانشاه وجود ندارد. نکته بعدی ارتباط محلات شهری با یکدیگر است. بنظر می¬رسد بافت فیزیکی شهر پراکنده و محلات جدای از هم هستند. همچنین جداییِ مکانی مذکور با تمایزات اجتماعی هماهنگ شده و ارتباطات ارگانیک را مخدوش کرده است. سرانجام اینکه به¬نظر می-رسد ارتباطاتِ خردِ روزمره و تعاملات گذرا گذرا نیز چندان در شهر شکل نمی گیرد. این مهم به دلیل عدم وجود فضاهای عمومی و فضاهای شهری سرزنده است.
در این راستا، گروه پژوهشی مطالعات شهر بر آن است که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه همایشی تحت عنوان " همایش ملی کرمانشاه وزندگی شهری"را برگزار نماید. این همایش تلاش می کند که سطوح ارتباطی یاد شده را مورد بررسی قرار دهد تا با طرح موضوع ارتباطات مخدوش در کلانشهر کرمانشاه، توجهات را بدین سوی معطوف نماید و ابعاد و زوایای این مقوله مهم و اثرگذار بر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را مورد واکاوی قرار دهد. 

 

ارتباطات اجتماعیِ کلانشهر کرمانشاه در کلیه سطوح کلان، میانه و خرد سامان ندارد. این نابسامانی در سطح کلان به ارتباط مخدوش شهر با شهرهای پیرامون در داخل و خارج از کشور به ویژه  و دیگر شهرهای کشورهای همسایه نظیر عراق و ترکیه و ... تجلی یافته است.. ارتباط بین شهری در هم افزایی و تشریک مساعی شهرها نقش موءثری دارد. آنها می¬توانند تجربیات و دانش خود را به یکدیگر منتقل کنند. این مهم هم اکنون در کلانشهر کرمانشاه وجود ندارد. نکته بعدی ارتباط محلات شهری با یکدیگر است. بنظر می¬رسد بافت فیزیکی شهر پراکنده و محلات جدای از هم هستند. همچنین جداییِ مکانی مذکور با تمایزات اجتماعی هماهنگ شده و ارتباطات ارگانیک را مخدوش کرده است. سرانجام اینکه به¬نظر می-رسد ارتباطاتِ خردِ روزمره و تعاملات گذرا گذرا نیز چندان در شهر شکل نمی گیرد. این مهم به دلیل عدم وجود فضاهای عمومی و فضاهای شهری سرزنده است.
در این راستا، گروه پژوهشی مطالعات شهر بر آن است که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمانشاه همایشی تحت عنوان " همایش ملی کرمانشاه وزندگی شهری"را برگزار نماید. این همایش تلاش می کند که سطوح ارتباطی یاد شده را مورد بررسی قرار دهد تا با طرح موضوع ارتباطات مخدوش در کلانشهر کرمانشاه، توجهات را بدین سوی معطوف نماید و ابعاد و زوایای این مقوله مهم و اثرگذار بر حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان را مورد واکاوی قرار دهد.