نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار آموزشی و توجیهی با عنوان آشنایی با آیین نامه های ارتقاء تبدیل وضعیت و ترفیعات برای اعضای هیات علمی دانشکده با سابقه 5 سال

وبینار آموزشی و توجیهی با عنوان آشنایی با آیین نامه های ارتقاء تبدیل وضعیت و ترفیعات برای اعضای هیات علمی دانشکده با سابقه 5 سال


وبینار آموزشی و توجیهی با عنوان آشنایی با آیین نامه های ارتقاء تبدیل وضعیت و ترفیعات برای اعضای هیات علمی دانشکده با سابقه 5 سال

زمان: روزدو شنبه 15 دی ماه 1399 ساعت 10 صبح

https:www.skyroom.online/ch/razi۱۳۹۹/ejtemaee-razi