نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام ریاست دانشکده

پیشرفت و بالندگی هر جامعه ای در گروه حضور  اثر بخش و کارآمد دانشگاه است.  دانشگاه در حل و فصل مسائل و تنگاههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  فرهنگی جامعه، مسئولیت اجتماعی دارد. در این راستا علوم انسانی و به طریق اولی علوم اجتماعی به جهت سروکار داشتن با انسان به مثابه عامل و آمال توسعه، جایگاه و نقش بی بدیلی دارد. در انداختن طرحی نو در چارچوب گفتمان  رهایی بخش انقلاب اسلامی و دستیابی به الگوی از پیشرفت و توسعه متوازن رسالت و دغدغه خطیری است که بیش از هر کانون و نهادی، دانش  پژوهان و دانشمندان علوم اجتماعی را به فکر  و دغدغه مندی وا می دارد. امید است در جهان تشنه الگوی متوازن پیشرفت و رهایی انسان از قیود توسعه نیافتگی و فقر از یک سو و نیز رشد  افراطی از دیگر سو،  دانشگاهیان  به ویژه اساتید و دانش­پژوهان علوم اجتماعی دانشگاه رازی بتوانند ضمن حل و فصل مسائل توسعه استان، تقویت قدرت ملی  و نیز ارتقای دانش پویای بشری موفق به تأییدات الهی باشند