کارکنان

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمد صادق توره

کارشناس آموزش

2

لیلا حیرانی

کارشناس پژوهشی

3

محمدرضا خسروی

رئیس اداره امور عمومی

4

 لیلا خدنگ

 مسئول امانات

5

ویدا صیفوری

کارشناس تحصیلات تکمیلی و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

6

خجسته عابدینی

کارشناس گروه روانشناسی

7

محمدرضا عباسی

مدیر آموزش

8

رضا عسگری

دبیرخانه

9

حسین رضا قاسمی

کارشناس آموزش

10

محسن سبزه ای

کارشناس فناوری اطلاعات

11

شهناز کرمی

کارشناس گروه اقتصاد

12

بهنام مؤمنه

کارشناس گروه علوم سیاسی

13

بابک محمدی

مسئول حسابداری

14

عبدالله مرادی

مسئول نشریات و مرجع

15

سعید مالمیر

مسئول دفتر حوزه ریاست

16

پیمان مرادی

امور دانشجویی

17

سلمان نظری

کارشناس گروه حسابداری و کار آفرینی

18

علی اشرف نویدی نیا

کارشناس گروه جامعه شناسی

19

لیدا یلوه

کارشناس گروه مشاوره

20

 صادق درخشان

مسئول تلفنخانه

21
جهانشاه داوری