کارگاه آموزشی تنظیم هیجانات


کارگاه آموزشی تنظیم هیجانات در تاریخ20آبان 1398 از ساعت 14الی17 در دانشکده علوم اجتماعی توسط انجمن علمی مشاوره و با تدریس جناب آقای دکتر محسن  بابایی (دکترای تخصصی مشاوره و روان درمانی)با حضور تعداد 25 نفر از دانشجویان مشاوره و سایر رشته ها برگزار شد. دکتربابایی در این کارگاه که تنظیم هیجانات به شیوه ی شناختی-رفتاری بود موارد زیر را عنوان کردند: تقسیم بندی هیجانات،فرایند شکل گیری هیجان که به دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بود،سبک ها،مهارت ها،راهبرد های رفتاری غلط،راهبردهای رفتاری درست،راهبردهای شناختی غیرانطباقی که شامل اجتناب تجربه ایی،خودسرزنشگری،دیگرسرزنشگری،فاجعه نمایی،نشخوار فکری و مرور ذهنی می باشد. راهبرد های انطباقی که شامل پذیرش،تمرکز مجدد جنبه های مثبت و واقعی هیجان و یا اضطراب ،تفسیرمنفی و یا مثبت توسعه ی دیدگاه است.  
کارگاه آموزشی تنظیم هیجانات در تاریخ20آبان 1398 از ساعت 14الی17 در دانشکده علوم اجتماعی توسط انجمن علمی مشاوره و با تدریس جناب آقای دکتر محسن  بابایی (دکترای تخصصی مشاوره و روان درمانی)با حضور تعداد 25 نفر از دانشجویان مشاوره و سایر رشته ها برگزار شد.
دکتربابایی در این کارگاه که تنظیم هیجانات به شیوه ی شناختی-رفتاری بود موارد زیر را عنوان کردند:
تقسیم بندی هیجانات،فرایند شکل گیری هیجان که به دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم بود،سبک ها،مهارت ها،راهبرد های رفتاری غلط،راهبردهای رفتاری درست،راهبردهای شناختی غیرانطباقی که شامل اجتناب تجربه ایی،خودسرزنشگری،دیگرسرزنشگری،فاجعه نمایی،نشخوار فکری و مرور ذهنی می باشد.
راهبرد های انطباقی که شامل پذیرش،تمرکز مجدد جنبه های مثبت و واقعی هیجان و یا اضطراب ،تفسیرمنفی و یا مثبت توسعه ی دیدگاه است.