کارگاه فرزند پروری شغلی


کارگاه فرزند پروری شغلی در تاریخ 98/9/21 از ساعت 8الی12 به مدت چهار ساعت در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور مدیرگروه محترم، جناب آقای دکترصیدی و حدود پانزده نفر از دانشجویان برگزار شد. مدرس این کارگاه جناب آقای صابررجبی، فارغ التحصیل مشاوره شغلی بودند. مطالب ارائه شده در چهارچوب فرزند پروری در ساختار و فرایند خانواده و سبک های فرزند پروری والدین که یازده مفهوم برای فرزند پروری شغلی بیان شد. این یازده مورد ارائه شده عبارت اند از:1-ارزش ها 2-مسئولیت پذیری 3-انتخاب 4-تجارت کاری 5-تجارت یادگیری 6-شناخت فرزند 7-نظارت و کنترل  8-پاسخدهی 9-تربیت مالی 10-مهارت ها 11-خودپنداره  
کارگاه فرزند پروری شغلی در تاریخ 98/9/21 از ساعت 8الی12 به مدت چهار ساعت در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با حضور مدیرگروه محترم، جناب آقای دکترصیدی و حدود پانزده نفر از دانشجویان برگزار شد. مدرس این کارگاه جناب آقای صابررجبی، فارغ التحصیل مشاوره شغلی بودند.
مطالب ارائه شده در چهارچوب فرزند پروری در ساختار و فرایند خانواده و سبک های فرزند پروری والدین که یازده مفهوم برای فرزند پروری شغلی بیان شد. این یازده مورد ارائه شده عبارت اند از:1-ارزش ها 2-مسئولیت پذیری 3-انتخاب 4-تجارت کاری
5-تجارت یادگیری 6-شناخت فرزند 7-نظارت و کنترل 
8-پاسخدهی 9-تربیت مالی 10-مهارت ها 11-خودپنداره