کارگاه کارآفرینی در صنعت بازیهای دیجیتال


  برگزاری کارگاه کارآفرینی در صنعت بازیهای  دیجیتال  روز دوشنبه 13 اسفند 1397، ساعت 10 الی 12 مکان: دانشکده علوم اجتماعی- سالن فرهنگ

 

برگزاری کارگاه کارآفرینی در صنعت بازیهای  دیجیتال

 روز دوشنبه 13 اسفند 1397، ساعت 10 الی 12

مکان: دانشکده علوم اجتماعی- سالن فرهنگ