نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش سیمینار بازاریابی توسط دکتر محمدی فر عضو هیات علمی کارآفرینی

گزارش سیمینار بازاریابی توسط دکتر محمدی فر عضو هیات علمی کارآفرینی


دکتر محمدی فر: "راه برون رفت صنعت و تجارت استان از مشکلات موجود، ارتقاء مهارت ها در حوزه مدیریت بازاریابی، تحقیقات بازار و سیاست گذاری صحیح بازار است که می بایست مدیران صنعتی، کارآفرینان و کارشناسان به جد آن را آموخته و مورد بهره برداری قرار دهند."

دکتر یوسف محمدی فر، عضو هیأت علمی گروه کارآفرینی به دعوت انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه رازی در روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1397 به ایراد سخنرانی با موضوع "بازاریابی در شرایط فعلی بازار ایران" برای جمعی از اساتید، دانشجویان و مدیران فعال بخش خصوصی و دولتی پرداخت.

ایشان ضمن بررسی شرایط فعلی بازار ایران، به ارائه راهکارهای بازاریابی جهت بهره برداری و مواجه با شرایط نوظهر بازار پرداختند. عناصر مدیریت بازاریابی، گسترش فضای رقابت، تغییر در عناصر آمیخته بازاریابی، میل به ادغام های رو به جلو و افزایش توجه به استراتژی های دانش، از مهمترین مسائل مطرح شده در خصوص شرایط حاکم بر بازار بود. در ادامه ایشان با ذکر استراتژی های بازاریابی متناسب با شرایط فعلی پرداخته و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.