یکشنبه های انجمن علمی مشاوره با حضور اساتید گروه مشاوره برگزار شد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکشنبه های انجمن علمی مشاوره با حضور اساتید گروه مشاوره برگزار شد

"  بسمه تعالی "

انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی

یک شنبه های مشاوره ای

تحلیل روانشناختی ادبیات داستانی

باحضور خانم گودرزی نویسنده داستان های کوتاه

زمان ومکان :  یکشنبه 22 مهرماه , ساعت 12:30، کلاس شماره یک، دانشکده علوم اجتماعی

تحلیل داستان کوتاه نقاب

داستان از آدمکی شروع می شود که با نقاب هایی از عواطف و احساسات انسانی به خیال انسان بودن روزگار می گذراند اما زندگی , در یک روز بارانی با از بین  بردن صورتک هایش چهره ی دیگری به او می نمایاند.

برای او که به دنبال تجربه ی احساس بیرون از وجود خویش  می گردد هویتش را به چند شکلک گره زده وغم و درماندگی عمیقی آغاز می شود که خود سرآغاز رسیدن به شادی و لذت اصیل است لذتی که پس ازرویارویی با رنجی هولناک حاصل می شود.

از دیدگاه روان پویشی تم داستان افسردگی  و درماندگی

خودآموخته است.سیرداستان از نقطه ای شروع و پس

از رسیدن به اوج به پایانی منتهی بردرمان ختم می شود.از این دیدگاه داستان به یک متافرم شبیه است (نوع جدیدی از درمان به وسیله ی تمثیل و استعاره) دراینجا خود آدمک است که دست به کارمی شود تا خود را ازرنج برهاند اما از آنجا که عامل موفقیت در درمان از این دیدگاه بر سه جنبه ی زیستی , روانشناختی و اجتماعی تاکید دارد ضمن پرداخت مناسب به دوجنبه ی نخست, به جنبه ی اجتماعی بودن انسان کم تر پرداخته شده است.

 

این داستان از دیدگاه رولو می که شبیه اگزیستانسیالیسم انسان گرا است قابل بررسی می باشد.

از دیدگاه وجودی و معنادرمانی گرچه انسان تام الاختیار نیست اما موجودی صاحب اختیارو دارای قدرت تصمیم گیری و تعیین کننده در سرنوشت خویش است.

اوست که رنج را مسئولانه می پذیرد و با محیط آموخته شده و پای از وجود خویش فراترمی نهد و دردهایشئفرصتی برای شکوفایی می آفریند تا رنج هایش را معنا کند و ازمنظر لوگوتراپی درمان درست ازهمین نقطه آغاز می شود.

از دیدگاه فلسفی نیز اکثر رویکرد اگزیستانسیال است و بخش مهمی از داستان به رسیدن آدمک از تکبر و پریشانی به وحدت و آرامش اشاره می کند.

   در پایان ضمن تاکید برداشتن بارادبی مناسب و       

امیدوارکننده پیشنهاد می کنند برای همجوشی بیشتربا مخاطب به رنج واستیصال پیش از درمان شخصیت بیشتر و مفصل تر پرداخته شود.