نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکشنبه های انجمن علمی مشاوره با حضور اساتید گروه مشاوره برگزار شد

یکشنبه های انجمن علمی مشاوره با حضور اساتید گروه مشاوره برگزار شد


"  بسمه تعالی "

انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه رازی

یک شنبه های مشاوره ای

تحلیل روانشناختی ادبیات داستانی

باحضور خانم گودرزی نویسنده داستان های کوتاه

زمان ومکان :  یکشنبه 22 مهرماه , ساعت 12:30، کلاس شماره یک، دانشکده علوم اجتماعی

تحلیل داستان کوتاه نقاب

داستان از آدمکی شروع می شود که با نقاب هایی از عواطف و احساسات انسانی به خیال انسان بودن روزگار می گذراند اما زندگی , در یک روز بارانی با از بین  بردن صورتک هایش چهره ی دیگری به او می نمایاند.

برای او که به دنبال تجربه ی احساس بیرون از وجود خویش  می گردد هویتش را به چند شکلک گره زده وغم و درماندگی عمیقی آغاز می شود که خود سرآغاز رسیدن به شادی و لذت اصیل است لذتی که پس ازرویارویی با رنجی هولناک حاصل می شود.

از دیدگاه روان پویشی تم داستان افسردگی  و درماندگی

خودآموخته است.سیرداستان از نقطه ای شروع و پس

از رسیدن به اوج به پایانی منتهی بردرمان ختم می شود.از این دیدگاه داستان به یک متافرم شبیه است (نوع جدیدی از درمان به وسیله ی تمثیل و استعاره) دراینجا خود آدمک است که دست به کارمی شود تا خود را ازرنج برهاند اما از آنجا که عامل موفقیت در درمان از این دیدگاه بر سه جنبه ی زیستی , روانشناختی و اجتماعی تاکید دارد ضمن پرداخت مناسب به دوجنبه ی نخست, به جنبه ی اجتماعی بودن انسان کم تر پرداخته شده است.

 

این داستان از دیدگاه رولو می که شبیه اگزیستانسیالیسم انسان گرا است قابل بررسی می باشد.

از دیدگاه وجودی و معنادرمانی گرچه انسان تام الاختیار نیست اما موجودی صاحب اختیارو دارای قدرت تصمیم گیری و تعیین کننده در سرنوشت خویش است.

اوست که رنج را مسئولانه می پذیرد و با محیط آموخته شده و پای از وجود خویش فراترمی نهد و دردهایشئفرصتی برای شکوفایی می آفریند تا رنج هایش را معنا کند و ازمنظر لوگوتراپی درمان درست ازهمین نقطه آغاز می شود.

از دیدگاه فلسفی نیز اکثر رویکرد اگزیستانسیال است و بخش مهمی از داستان به رسیدن آدمک از تکبر و پریشانی به وحدت و آرامش اشاره می کند.

   در پایان ضمن تاکید برداشتن بارادبی مناسب و       

امیدوارکننده پیشنهاد می کنند برای همجوشی بیشتربا مخاطب به رنج واستیصال پیش از درمان شخصیت بیشتر و مفصل تر پرداخته شود.