اخبار و انتصابات

برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98
برنامه امتحانات نیمسال دوم 99-98

اقدامات دانشکده در زمان کرونا
اقدامات دانشکده در زمان کرونا

 در جریان بیماری کرونا که به صورت یک بحران و مسئله در ترم تحصیلی 99-98 دانشگاه را درگیر خود نموده است، دانشکده علوم اجتماعی در بخش های اداری و آموزشی بصورت شیفت بندی در روزهای کاری...

برنامه کلاس مجازی
برنامه کلاس مجازی
برنامه هفتگی گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی نیمسال دوم سال 98-99

دستاوردها

رویدادها

انجمن های ادبی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی