معاونت آموزشی دانشکده

 

 

     

دکتر فرزاد رستمی

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

                                                 

شرح وظایف معاونت آموزشی

  1. -نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

  2. برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرای لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده

  3. نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

  4. نظارت بر ارائه دروس سرویس و حق التدریس ها

  5. ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران زیر ربط  حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های آموزشی مصوب

  6. تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی