رییس دانشکده

  

دکتر سهراب دل انگیزان

 ریاست دانشکده علوم اجتماعی

    دانشیار گروه اقتصاد

معرفی ریاست دانشکده

...

پیام ریاست دانشکده

...