چارت و برنامه هفتگی گروه مشاوره و راهنمایی

چارت و برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

کارشناسی ورودی 97     دانلود

ارشد گرایش مدرسه ورودی 97         دانلود

ارشد گرایش شغلی ورودی 97           دانلود

ارشد گرایش خانواده ورودی 97       دانلود

کارشناسی      دانلود

ارشد            دانلود

چارت

کارشناسی مشاوره           دانلود

ارشد مشاوره مدرسه         دانلود

ارشد مشاوره شغلی          دانلود

ارشد مشاوره توانبخشی     دانلود

ارشد مشاوره خانواده       دانلود

 

مدیر گروه مشاوره

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

گروه مشاوره و راهنماییتاریخچه گروه:
گروه مشاوره و راهنمایی در سال ۱۳۷۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی با توجه به پیچیدگی های شرایط اجتماعی و افزایش مشکلات و گرفتاریهای بشر امروزی در زندگی و به منظور ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به اقشار و گروههای مختلف جامعه شروع به کار نمود. و در سال ۱۳۹۱ نیز در رشته مشاوره و راهنمایی در دو گرایش خانواده و مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در سال ۱۳۹۵ در رشته مشاوره دو گرایش شغلی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو نمود.


مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی: راهنمایی و مشاوره
کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده،مشاوره شغلی،مشاوره توانبخشی،مشاوره مدرسه

کارشناس گروه : خانم یلوه

تلفن تماس: