لیست تلفن های داخلی و مستقیم دانشکده علوم اجتماعی

 

 

       

 

ردیف نام مکان نام افراد داخلی تلفن مستقیم
1 ریاست دانشکده آقای دکتر سهراب دل انگیزان 59 38363627فکس
2 معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی  آقای دکترفرزاد رستمی 32 38361370
3 معاون پژوهشی  واجرایی آقای دکتر علی فلاحتی 10 38361370
4 مدیر امور عمومی آقای مالمیر 41 38363627
5 مدیرامور عمومی آقای خسروی 22 38364835
         
7 حسابداری دانشکده آقای محمدی 34 38388096
8 دبیر خانه دانشکده خانم بهمنی    54 38388094
9        
10 مدیر گروه علوم سیاسی آقای دکتر احمدیان–  خانم بهمنی 21 38359069
11 گروه علوم سیاسی آقایان دکتر احمدیان – دکتر علیپوریانی 46 _
12 گروه علوم سیاسی

آقایان دکتر اخوان کاظمی

 – دکتر صادقی

30 _
13 گروه علوم سیاسی آقای دکتر دانش نیا ومطالعات عراق 37 _
14 گروه حسابداری آقایان دکترخیرالهی -دلاوری – ایوانی –- محمدی 16 38362471
15 مدیر گروه حسابداری

آقایان  رایگان – محبی – 

دکتر شاه ویسی – خسروی

50 _
16  گروه اقتصاد آقایان دکتر سهیلی  -  دکترسحاب خدامرادی 27 38388092
17 گروه اقتصاد آقایان دکترالماسی – دکترفلاحتی- دکتر خانزاده 43 _
18 گروه اقتصاد

آقایان  دکتر سهیلی – 

حاج آقا نجفی – دکتر فتح الهی

15 _
19 مدیرگروه اقتصاد آقای دکتر سهیلی 57 _
20 گروه اقتصاد آقایان : دکتر دل انگیزان – دکترمحمد شریف کریمی 47 38390649
21 گروه اقتصاد خانم دکتراعظمی 15 _
22 گروه علم اطلاعات و دانش  شناسی آقایان : دکتر رحیمی –دکتر زارع 38 38359049
23 مدیرگروه  کارآفرینی آقایان  دکتر نادری – دکتر رضایی 17 38388493
24 رئیس کتابخانه - علم اطلاعات و دانش  شناسی آقای دکتر محمود مرادی 51 38359049
25

کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی

آماده سازی

خانم صیفوری 31 _
26 مرجع و امانات کتابخانه آقای ناصر داوودی 55 _
27 مدیر گروه مشاوره

دکتر محمد سجاد صیدی

29 38388095
28 گروه مشاوره آقایان دکتر عسگری- دکتر اکبری   49 _
29 گروه مشاوره آقای دکتر مومنی و مرکز مشاوره 33 38388091
30 مدیرگروه روانشناسی دکتر خدامراد مومنی 20 38388492
31 گروه جامعه شناسی آقایان   دکتر امیری- کریمی –سبزه ای-احمدی –مرادخانی – قلی پور 24 38384131
32 دفتر نهاد رهبری   13  
33 اداره تغذیه – سلف سرویس   42 38363200
34 واحد حفاظت فیزیکی آقای رضایی   12 38359920
35 امور دانشجویی و روابط عمومی آقای پیمان مرادی 56 _
36 اداره آموزش دانشکده آقای توره - آقای نویدی نیا 44 38368203
37 مدیر آموزش خانم صیفوری 45 38368203
38        
39 کارشناس  گروه اقتصاد خانم  19 38388491
40 کارشناس گروه روانشناسی خانم عابدینی 19 38388491
41 درب ورودی نقلیه و کلاسها ونگهبانی   28 _
42 جامعه اسلامی دانشجویان 14 38388240
43 بسیج دانشجویی دانشجویان 25 38367344
44 مخابرات دانشکده آقای درخشان 11-26

38359036-فکس 38355770

45 مسئول بسیج کارمندی آقای حسین عزیزی   18 38368071
46 کارشناس گروهها: مشاوره آقای عباسی 52 38368069
47 کارشناس گروهها حسابداری – جامعه شناسی آقایان  نظری – نویدی نیا 35 38368069
48 دبیرخانه بسیج کارمندی آقای مراد سازگاری 39 38368071
49 بسیج اساتید   36 38358983