دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,302 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی 2 1624112 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 2 1624112 2 کارشناسی روانشناسی 02 کامران یزدانبخش هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا 1614344 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 فرهاد دانش نیا هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 کارشناسی اقتصاد 01 آزاد خانزادی هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00)
آموزش سواد اطلاعاتی 1616185 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 صالح رحیمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00)
آموزش و پرورش ابتدائی،متوسطه اول و دوم 1618140 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00)
انسان شناسی در اسلام 1618137 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00)
انگیزش و هیجان 1624092 2 کارشناسی روانشناسی 01 آسیه مرادی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
انگیزش و هیجان 1624092 2 کارشناسی روانشناسی 02 آسیه مرادی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
آیین نگارش و ویراستاری علمی 1616147 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
بها یابی(1) 1620076 3 کارشناسی حسابداری 01 سامان محمدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00)
پایگاه داده 1616177 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 03 محسن گل محمدیان هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 04 محمدسجاد صیدی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 سیدمحسن حجت خواه هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص
حسابداری موارد خاص 1620084 2 کارشناسی حسابداری 01 سامان محمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 12:00)
حقوق خانواده در اسلام وایران و کاربرد آن در مشاوره 1618029 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00)
روانشناسی تجربی 1624105 3 کارشناسی روانشناسی 02 هادی پرهون هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00)
روانشناسی تجربی 1624105 3 کارشناسی روانشناسی 01 هادی پرهون هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,302 نتیجه
از 66