دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,172 نتیجه
از 109
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد سنجی 1620600 2 کارشناسی ارشد 01 شهرام فتاحی 1400/11/04 (08:30 - 10:00)
پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی در ایران و جهان 1616078 2 کارشناسی ارشد 01 صالح رحیمی 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
سیاست گذاری علم 1616163 2 کارشناسی ارشد 01 غلامرضا حیدری 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مبانی علم سنجی 1616004 2 کارشناسی ارشد 01 غلامرضا حیدری 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
نظام های سنجش علم، فناوری و نوآوری 1616153 2 کارشناسی ارشد 01 امین زارع 1400/11/06 (14:00 - 16:00)
نمایه سازی و نمایه های موضوعی 1616167 2 کارشناسی ارشد 01 محمود مرادی 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (1) 1620935 2 کارشناسی 01 فرشید خیرالهی 1400/10/30 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی (1) 1620935 2 کارشناسی 02 فرشید خیرالهی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00)
حسابداری مدیریت 1620943 3 کارشناسی ارشد 01 فرزاد ایوانی 1400/10/23 (08:30 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش 1400/10/26 (08:30 - 10:00)
اصول خدمات مرجع 1616176 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع 1400/11/05 (08:30 - 10:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 02 مجتبی الماسی 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 01 مجتبی الماسی 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی 1400/10/27 (08:30 - 10:00)
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی 1400/11/02 (08:30 - 10:00)
بها یابی(1) 1620076 3 کارشناسی حسابداری 01 سامان محمدی | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
بها یابی(1) 1620076 3 کارشناسی حسابداری 02 سامان محمدی | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
تاریخ سیاسی - اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا 1614349 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 رحمان حریری 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت و کارآفرینی 01 بیژن رضایی 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 1614340 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 سید شمس الدین صادقی 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 2,172 نتیجه
از 109