دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,019 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 02 کامران یزدانبخش هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00)
اصول خدمات مرجع 1616176 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00)
اطلاعات و دانش برای توسعه 1616215 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 غلامرضا حیدری هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 01 مجتبی الماسی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 02 مجتبی الماسی هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 علیرضا رشیدی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00)
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی 1398/10/24 (08:30 - 10:00)
تاریخ سیاسی - اجتماعی خاورمیانه و شمال آفریقا 1614349 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 سید شمس الدین صادقی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 محسن گل محمدیان هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 محسن گل محمدیان هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 بیژن رضایی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
روانشناسی تحولی2 1624094 2 کارشناسی روانشناسی 02 هاشم جبرائیلی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:00)
روانشناسی تحولی2 1624094 2 کارشناسی روانشناسی 01 هاشم جبرائیلی 1398/10/24 (10:30 - 12:00)
روان شناسی شخصیت 1618135 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 سیدمحسن حجت خواه هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:00)
روان شناسی شخصیت 1618135 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 سیدمحسن حجت خواه هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 کارشناسی روانشناسی 01 خدامراد مومنی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00)
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616179 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00)
سیستم های اطلاعات مدیریت(مقدماتی) 1616204 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,019 نتیجه
از 51