دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 715 نتیجه
از 36
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 02 کامران یزدانبخش هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00)
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00)
اصول خدمات مرجع 1616176 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 02 مجتبی الماسی هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 01 مجتبی الماسی هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 03 مجتبی الماسی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 کارشناسی اقتصاد 01 سمیه اعظمی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 علیرضا رشیدی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00)
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00)
رفتار سازمانی 1620037 3 کارشناسی حسابداری 01 مهدی حسین پوری هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00)
روان شناسی شخصیت 1618135 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 02 سیدمحسن حجت خواه هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/30 (10:30 - 12:00)
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 کارشناسی روانشناسی 01 خدامراد مومنی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 کارشناسی روانشناسی 02 خدامراد مومنی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00)
کارآموزی 2 1616208 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1624114 2 کارشناسی روانشناسی 02 هاشم جبرائیلی هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00)
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1624114 2 کارشناسی روانشناسی 01 هاشم جبرائیلی هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00)
مالیاتی (1) 1620082 2 کارشناسی حسابداری 01 فرهاد شاه ویسی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00)
مالیاتی (1) 1620082 2 کارشناسی حسابداری 02 فرهاد شاه ویسی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00)
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 کارشناسی روانشناسی 01 سعید عسگری هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 715 نتیجه
از 36