دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,607 نتیجه
از 81
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00)
اصول خدمات مرجع 1616176 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 01 مجتبی الماسی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00)
اقتصاد خرد 1620016 3 کارشناسی حسابداری 02 مجتبی الماسی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00)
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 کارشناسی اقتصاد 01 آزاد خانزادی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1399/10/18 (08:00 - 09:30)
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00)
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00)
بازاریابی و تجاری سازی دانش و فناوری 1613140 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 یوسف محمدی فر هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/18 (13:30 - 15:00)
بها یابی(1) 1620076 3 کارشناسی حسابداری 01 فرشید خیرالهی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00)
بها یابی(1) 1620076 3 کارشناسی حسابداری 02 سامان محمدی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00)
بها یابی(2) 1620077 3 کارشناسی حسابداری 01 فرزاد ایوانی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00)
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 سیدمحسن حجت خواه هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00)
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 بیژن رضایی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/25 (13:30 - 15:00)
روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 1614340 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 سید شمس الدین صادقی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00)
روان سنجی 1624010 2 کارشناسی روانشناسی 01 آسیه مرادی هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00)
روانشناسی یادگیری 1624107 2 کارشناسی روانشناسی 01 آسیه مرادی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00)
روان شناسی شخصیت 1618135 2 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 سیدمحسن حجت خواه هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00)
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 کارشناسی روانشناسی 01 هادی پرهون هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00)
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 کارشناسی روانشناسی 01 خدامراد مومنی هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/22 (10:30 - 12:00)
روش های آماری 1613136 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 جهانگیر کرمی هرهفته شنبه (10:00 - 11:30 ) 1399/10/27 (13:30 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 1,607 نتیجه
از 81