دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نوسازی و دگرگونی سیاسی 1614024 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مسعود اخوان کاظمی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:00)
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره 01 علیرضا رشیدی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00)
نمایش 1,301 - 1,302 از 1,302 نتیجه
از 66