اقدامات دانشکده در دوران کرونا

 در جریان بیماری کرونا که به صورت یک بحران و مسئله در ترم تحصیلی 99-98 دانشگاه را درگیر خود نموده است، دانشکده علوم اجتماعی در بخش های اداری و آموزشی بصورت شیفت بندی در روزهای کاری فعال بوده و پاسخ گوی مشکلات ارباب رجوع خود به صورت مجازی یا تلفنی و حضوری بوده است.لذا صد در صد کلاسهای آموزشی در دانشکده از طریق فضای مجازی برگزار گردیده است و درصد قابل توجهی از دانشجویان در این کلاسها شرکت داشته اند.همچنین در بخش های اداری و اجرایی همانند گذشته به روند کاری خود ادامه داده است.قابل ذکر است خدمات حوزه فناوری اطلاعات دانشکده شایسته و جای قدردانی دارد.