4371

ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری دکتر سید محمدباقر نجفی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، در یازدهمین نشست از دور هفتم هیات ممیزه دانشگاه، که 21 اردیبهشت ماه ۱۴۰1، با دستور کار بررسی پرونده‌های اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه دانشگاه‌های رازی و صنعتی برگزار شد. دکتر سید محمدباقر نجفی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ضمن تبریک به ایشان و جامعه دانشگاهی از خداوند متعال آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون برایشان خواستار شد.


شناسه : 3606280