اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظامهای اطلاعات مدیریت

نام درس نظامهای اطلاعات مدیریت
کد درس 1616132
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز