اعضای هیات علمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سابقه تحصیلی:

مدرک تحصیلی و رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

دکتری اقتصاد

University Putra Malaysia(UPM)

1389

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

علامه طباطبایی تهران

1378

کارشناسی اقتصاد نظری

دانشگاه مازندران

1375

 

دروس:

اقتصاد خرد 1سه جلسه      جلسه سوم      فایل

روش تحقیق جلسه 1    جلسه دو    جلسه 3   جلسه 4

خرد 3 سه جلسه       جلسه سوم   فایل

اقتصاد خرد 2 سه جلسه     فایل

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد مدیریت 1612018 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد خرد1 1612012 4 03 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 21 - 24 از 24 نتیجه
از 2