اعضای هیات علمی

آمار برای اقتصاد(1)

نام درس آمار برای اقتصاد(1)
کد درس 1612193
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز